De schepping

Als eerste schiep God de hemelen en de aarde….

en als laatste de mens.

In het begin schiep God (mv) de hemelen en de aarde. Eerst schiep JHVH, de eeuwig bestaande Vader ‘het Woord,’ dat is Zijn Zoon, en door Hem en de Heilige Geest maakt Hij alles van begin Α tot einde Ω af. Wat voor gelovigen een feit is, lijkt in tegenspraak met de evolutietheorie. Maar als u de Bijbel goed leest, dan komen de zichtbare massaextincties die de aarde in zich herbergt exact overeen met de ‘dagen’ die Mozes in Genesis 1 heeft opgeschreven. Bewijs hiervan kunt u lezen in het boek ‘ Gods plan ’. De tekst van Genesis spreekt op iedere ‘dag’ dat God iets nieuws schept van een ‘doorbraak’ die gecreëerd wordt. Veel van deze ‘doorbraken’ zijn nog altijd als meteorietinslagen op aarde of als licht aan de hemel terug te vinden. 1 . Dag 1: ‘ De oerknal ’ 13,6 miljard jaar geleden, het heelal zoals wij dat zien is gemaakt. 2 . Dag 2: ‘ De grote inslag ’ 4,5 miljard jaar geleden, de schepping van de atmosfeer. 3 . Dag 3: ‘ De Vredefortkrater ’ 2 miljard jaar geleden, de scheiding van land en water. 4 . Dag 4: De Wilkeslandkrater 251 miljoen jaar geleden, de dag van 24 uur en de seizoenen zoals wij die kennen zijn gemaakt. 5 . Dag 5: De Manicouagankrater 215 miljoen jaar geleden, de aardkost van het Pangea barst en de grote vissen en vogels zoals de vele Dinosauriërs zijn geschapen. 6 . Dag 6: De Chicxulub krater bijna 66 miljoen jaar geleden, vele dieren en mensachtigen zijn geschapen. Als kroon op de schepping is de mens Adam 6000 jaar geleden naar Gods eigen beeld geschapen. Wij behoren tot zijn nageslacht dat via Noach in drie bloedlijnen de vloed heeft overleefd. Deze wereldwijde vloed is op zijn beurt 4500 jaar geleden weer ontstaan door de Burckle kraterinslag ’. De wereld van mensen en dieren die wij nu kennen komt dus voort uit de paar overlevenden van deze vloed. Dit is misschien moeilijk te geloven, maar als iedere generatie na Noach zonder ziekte en oorlog had geleefd, en elk gezin vier kinderen had gekregen, dan hadden er 1000 jaar na de vloed ook 51 miljard mensen op aarde geleefd. En als u beseft hoe onze samenleving tussen 1960 en 2000 in 40 jaar met drie miljard is verdubbeld, is dit toch niet zo’n raar idee. Deze zesde dag is voor ons nog niet voorbij en net als de andere ‘dagen’ een ontwikkelproces om te groeien naar volwassenheid. 7 . Dag 7: De rustdag waarin JHVH zich vandaag al bevindt. Hij heeft alles overgedragen aan Zijn Zoon en Geest om de mensen die in Hem geloven en Zijn geboden gehoorzamen op te voeden totdat zij ook tot Zijn rust ingaan. Deze ‘rustdag’ voor mensen begint 6000 jaar na Adam in het 1000 jarige koninkrijk, en dat is pas zover als er mensen zijn die hun leven volledig gevormd hebben naar het beeld van mens, de Messias Jeshua. JHVH heeft ervoor gekozen om alles door middel van Zijn Zoon en Geest tot voltooiing te brengen. In het verlengde daarvan roept Jezus ons vandaag ook op om mee te werken aan Gods oproep: Laat ons mensen maken ,’ want de tijd dat Zijn mensen volwassen worden is aanstaande. De tekst van Genesis 1 , vanuit het Hebreeuws vertaald: 1. Als eerste schiep God (mv) de hemelen zelf en de aarde zelf. 2. En o ver de aarde, zonder vorm en chaotisch, werd diep nagedacht, met duisternis over de aanblik van de peilloze diepte. En de Geest van God (mv) broedt op de aanblik van het water. 3. God heeft gezegd: ‘Dat er licht bestaan zal hebben!’ en het licht is verschenen. 4. En God heeft gezien dat het licht zelf goed is, en God heeft scheiding gemaakt tussen het licht en tussen de duisternis. 5. En God heeft het licht dag (heet) genoemd en de duisternis heeft Hij nacht (tegenover het licht) genoemd. En er is een hecht verband (aw-rab'; vlechten) verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak (baw-kar; doorbreken), de eerste dag. (P) 6. En God heeft gezegd: ‘Dat er een firmament bestaan zal hebben, als scheiding tussen de ene en de andere wateren.’ 7. Zo heeft God het firmament zelf gemaakt en scheiding gemaakt tussen de wateren die onder het firmament zijn en de wateren die boven het firmament zijn, en zo is dat gebeurd. 8. God heeft het firmament ‘hemelen’ genoemd, en er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de tweede dag. (P) 9. En God heeft gezegd: ‘Dat de wateren zich onder de hemelen op één plaats verzameld zullen hebben, dan zal droog land te zien geweest zijn,’ en dus is dat gebeurd. 10. God heeft het droge land aarde genoemd en het samengekomen water heeft Hij zeeën genoemd, en God heeft gezien dat het goed is. 11. En God heeft gezegd: ‘Dat er op aarde jong groen opgekomen zal zijn, grassen die zaad verspreiden, fruitbomen die soorten vruchten dragen en waarvan het zaad op aarde valt,’ en dus is dat gebeurd. 12. En de aarde heeft jong groen doen opkomen, grasscheuten die zaad uitzaaien, passend bij hun soort. En bomen die vrucht dragen waarvan het zaad per soort op aarde valt, en God heeft gezien dat het goed is. 13. En er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de derde dag. (P) 14. En God heeft gezegd: ‘Dat er lichtbronnen aan het firmament van de hemelen geweest zullen zijn om scheiding tussen de dag en de nacht te maken, en zij zullen kenmerkend geweest zijn voor het aanduiden van gezette tijden, dagen en jaren. 15. Zij zullen een lichtbron aan het firmament van de hemelen geweest zijn, om de aarde te verichten,’ en dus is dat gebeurd. 16. En God heeft twee grote lichtbronnen gemaakt. Het speciale grote licht dat de dag bestuurt en de speciale kleinere lichtbron die de nacht bestuurt en de sterren zelf. 17. En God heeft hen aan het firmament van de hemelen geplaatst om de aarde te verlichten, 18. om de dag en de nacht te besturen en om onderscheid te maken tussen het licht en de duisternis, en God heeft gezien dat het goed is. 19. En er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de vierde dag. (P) 20. En God heeft gezegd: ‘Dat het water van een massa aan dieren met een levende ziel gewemeld zal hebben en dat er vogels boven de aarde uitgevlogen zullen zijn, in het zicht van het uitspansel van de hemelen.’ 21. En God heeft de grote zeemonsters zelf en alle unieke levende zielen die wemelen, de soorten die scholen vormen in het water en alle vogels met vleugels per soort geschapen, en God heeft gezien dat het goed is. 22. En God heeft hen gezegend met te zeggen: ‘Draag vrucht en vermenigvuldig u, vervul het water van de zeeën en ook de vogels zullen zich op aarde vermenigvuldigd hebben.’ 23. En er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de vijfde dag. (P) 24. En God heeft gezegd: ‘Dat de aarde diverse soorten levende wezens voortgebracht zal hebben, stomme dieren en kruipende dieren en allerlei levensvormen op aarde,’ en dus is dat gebeurd. 25. En God heeft de unieke levensvormen op aarde, de stomme dieren zelf per soort en alles wat uniek over het land kruipt per soort vanuit aarde gemaakt, en God heeft gezien dat het goed is. 26. En God heeft gezegd om Adam (de mens(heid)/blozend rood/rode aarde) gemaakt te hebben: ‘Als onze schaduw, gelijkend op ons, zodat zij over de vissen in de zee, de vogels in de lucht, over de stomme dieren op heel de aarde en over alles wat op het land kruipt regeerd zullen hebben.’ 27. Zo heeft God de mens zelf als Zijn schaduw geschapen, als schaduw van God schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen. 28. En God heeft hen gezegend en God heeft tegen hen gezegd: ‘Draag vrucht in miljoenen, vul deze aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen in de zee, de vogels in de lucht, alle stomme dieren en over wat op de aarde kruipt.’ 29. God heeft ook gezegd: ‘Kijk, ik gaf u alle groene planten en wat zaad uitzaait, dat wat zich op het hele aardoppervlak bevindt, elke vrucht- en zaaddragende boom zal voor u tot voedsel gediend hebben. 30. En het groene gras als voedsel aan alles wat op aarde leeft, voor elke vogel in de lucht en alles wat over land kruipt, met een levende ziel,’ en dus is dat gebeurd. 31. En God heeft alles wat Hij gemaakt had overzien en zie, het is zeer goed. En er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de zesde dag. (P)

Genesis 2.

1 . En de hemelen, de aarde en heel haar legerschare zullen zijn afgerond (ovt). 2. Door God zullen de engelen (afgevaardigden) die Hij gemaakt had op de zevende dag zijn afgerond (ovt) en Hij zal op de zevende dag met alle engelen die Hij maakte uitgerust hebben. 3. God zelf heeft die zevende dag op zich gezegend en heeft deze als heilig beschouwd, omdat die rust gaf aan al Zijn engelen die God al scheppende gemaakt had om uitvoerend te zijn. (P)

De zachtmoedigen beërven de aarde.

© 2024 J.Sabelis
Johannes zegt in het Grieks: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Hij was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem tot stand gebracht, en zonder Hem is niet één ding tot stand gebracht dat tot stand gebracht is. In Hem was leven, en dit leven was het Licht van de mensen. En dit Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overschaduwd. Johannes 1:1-5

De schepping

Als eerste schiep God de hemelen en de

aarde…. en als laatste de mens.

In het begin schiep God (mv) de hemelen en de aarde. Eerst schiep JHVH, de eeuwig bestaande Vader ‘het Woord,’ dat is Zijn Zoon, en door Hem en de Heilige Geest maakt Hij alles van begin Α tot einde Ω af. Wat voor gelovigen een feit is, lijkt in tegenspraak met de evolutietheorie. Maar als u de Bijbel goed leest, dan komen de zichtbare massaextincties die de aarde in zich herbergt exact overeen met de ‘dagen’ die Mozes in Genesis 1 heeft opgeschreven. Bewijs hiervan kunt u lezen in het boek ‘ Gods plan ’. De tekst van Genesis spreekt op iedere ‘dag’ dat God iets nieuws schept van een ‘doorbraak’ die gecreëerd wordt. Veel van deze ‘doorbraken’ zijn nog altijd als meteorietinslagen op aarde of als licht aan de hemel terug te vinden. 1 . Dag 1: De oerknal 13,6 miljard jaar geleden, het heelal zoals wij dat zien is gemaakt. 2 . Dag 2: De grote inslag 4,5 miljard jaar geleden, de schepping van de atmosfeer. 3 . Dag 3: De Vredefortkrater 2 miljard jaar geleden, de scheiding van land en water. 4 . Dag 4: De Wilkeslandkrater 251 miljoen jaar geleden, de dag van 24 uur en de seizoenen zoals wij die kennen zijn gemaakt. 5 . Dag 5: De Manicouagankrater 215 miljoen jaar geleden, de aardkost van het Pangea barst en de grote vissen en vogels zoals de vele Dinosauriërs zijn geschapen. 6 . Dag 6: De Chicxulub krater bijna 66 miljoen jaar geleden, vele dieren en mensachtigen zijn geschapen. Als kroon op de schepping is de mens Adam 6000 jaar geleden naar Gods eigen beeld geschapen. Wij behoren tot zijn nageslacht dat via Noach in drie bloedlijnen de vloed heeft overleefd. Deze wereldwijde vloed is op zijn beurt 4500 jaar geleden weer ontstaan door de Burckle kraterinslag ’. De wereld van mensen en dieren die wij nu kennen komt dus voort uit de paar overlevenden van deze vloed. Dit is misschien moeilijk te geloven, maar als iedere generatie na Noach zonder ziekte en oorlog had geleefd, en elk gezin vier kinderen had gekregen, dan hadden er 1000 jaar na de vloed ook 51 miljard mensen op aarde geleefd. En als u beseft hoe onze samenleving tussen 1960 en 2000 in 40 jaar met drie miljard is verdubbeld, is dit toch niet zo’n raar idee. Deze zesde dag is voor ons nog niet voorbij en net als de andere ‘dagen’ een ontwikkelproces om te groeien naar volwassenheid. 7 . Dag 7: De rustdag waarin JHVH zich vandaag al bevindt. Hij heeft alles overgedragen aan Zijn Zoon en Geest om de mensen die in Hem geloven en Zijn geboden gehoorzamen op te voeden totdat zij ook tot Zijn rust ingaan. Deze ‘rustdag’ voor mensen begint 6000 jaar na Adam in het 1000 jarige koninkrijk, en dat is pas zover als er mensen zijn die hun leven volledig gevormd hebben naar het beeld van dé mens, de Messias Jeshua. JHVH heeft ervoor gekozen om alles door middel van Zijn Zoon en Geest tot voltooiing te brengen. In het verlengde daarvan roept Jeshua ons vandaag ook op om mee te werken aan Gods oproep: Laat ons mensen maken ,’ want de tijd dat Zijn mensen volwassen worden is aanstaande. De tekst van Genesis 1 , vanuit het Hebreeuws vertaald: 1. Als eerste schiep God (mv) de hemelen zelf en de aarde zelf. 2. En o ver de aarde, zonder vorm en chaotisch, werd diep nagedacht, met duisternis over de aanblik van de peilloze diepte. En de Geest van God (mv) broedt op de aanblik van het water. 3. En God heeft gezegd: ‘Dat er licht bestaan zal hebben!’ en het licht is verschenen. 4. En God heeft gezien dat het licht zelf goed is, en God heeft scheiding gemaakt tussen het licht en tussen de duisternis. 5. En God heeft het licht dag (heet) genoemd en de duisternis heeft Hij nacht (tegenover het licht) genoemd. En er is een hecht verband (aw-rab'; vlechten) verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak (baw-kar; doorbreken), de eerste dag. (P) 6. En God heeft gezegd: ‘Dat er een firmament bestaan zal hebben, als scheiding tussen de ene en de andere wateren.’ 7. Zo heeft God het firmament zelf gemaakt en scheiding gemaakt tussen de wateren die onder het firmament zijn en de wateren die boven het firmament zijn, en zo is dat gebeurd. 8. God heeft het firmament ‘hemelen’ genoemd, en er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de tweede dag. (P) 9. En God heeft gezegd: ‘Dat de wateren zich onder de hemelen op één plaats verzameld zullen hebben, dan zal droog land te zien geweest zijn,’ en dus is dat gebeurd. 10. God heeft het droge land aarde genoemd en het samengekomen water heeft Hij zeeën genoemd, en God heeft gezien dat het goed is. 11 En God heeft gezegd: ‘Dat er op aarde jong groen opgekomen zal zijn, grassen die zaad verspreiden, fruitbomen die soorten vruchten dragen en waarvan het zaad op aarde valt,’ en dus is dat gebeurd. 12.En de aarde heeft jong groen doen opkomen, grasscheuten die zaad uitzaaien, passend bij hun soort. En bomen die vrucht dragen waarvan het zaad per soort op aarde valt, en God heeft gezien dat het goed is. 13.En er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de derde dag. (P) 14.En God heeft gezegd: ‘Dat er lichtbronnen aan het firmament van de hemelen geweest zullen zijn om scheiding tussen de dag en de nacht te maken, en zij zullen kenmerkend geweest zijn voor het aanduiden van gezette tijden, dagen en jaren. 15.Zij zullen een lichtbron aan het firmament van de hemelen geweest zijn, om de aarde te verlichten,’ en dus is dat gebeurd. 16.En God heeft twee grote lichtbronnen gemaakt. Het speciale grote licht dat de dag bestuurt en de speciale kleinere lichtbron die de nacht bestuurt en de sterren zelf. 17.En God heeft hen aan het firmament van de hemelen geplaatst om de aarde te verlichten, 18.om de dag en de nacht te besturen en om onderscheid te maken tussen het licht en de duisternis, en God heeft gezien dat het goed is. 19.En er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de vierde dag. (P) 20.En God heeft gezegd: ‘Dat het water van een massa aan dieren met een levende ziel gewemeld zal hebben en dat er vogels boven de aarde uitgevlogen zullen zijn, in het zicht van het uitspansel van de hemelen.’ 21.En God heeft de grote zeemonsters zelf en alle unieke levende zielen die wemelen, de soorten die scholen vormen in het water en alle vogels met vleugels per soort geschapen, en God heeft gezien dat het goed is. 22.En God heeft hen gezegend met te zeggen: ‘Draag vrucht en vermenigvuldig u, vervul het water van de zeeën en ook de vogels zullen zich op aarde vermenigvuldigd hebben.’ 23.En er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de vijfde dag. (P) 24.En God heeft gezegd: ‘Dat de aarde diverse soorten levende wezens voortgebracht zal hebben, stomme dieren en kruipende dieren en allerlei levensvormen op aarde,’ en dus is dat gebeurd. 25.En God heeft de unieke levensvormen op aarde, de stomme dieren zelf per soort en alles wat uniek over het land kruipt per soort vanuit aarde gemaakt, en God heeft gezien dat het goed is. 26. En God heeft gezegd om Adam (de mens(heid)/blozend rood/rode aarde) gemaakt te hebben: ‘Als onze schaduw, gelijkend op ons, zodat zij over de vissen in de zee, de vogels in de lucht, over de stomme dieren op heel de aarde en over alles wat op het land kruipt regeerd zullen hebben.’ 27.Zo heeft God de mens zelf als Zijn schaduw geschapen, als schaduw van God schiep Hij hem, man en vrouw schiep Hij hen. 28.En God heeft hen gezegend en God heeft tegen hen gezegd: ‘Draag vrucht in miljoenen, vul deze aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen in de zee, de vogels in de lucht, alle stomme dieren en over wat op de aarde kruipt.’ 29.God heeft ook gezegd: ‘Kijk, ik gaf u alle groene planten en wat zaad uitzaait, dat wat zich op het hele aardoppervlak bevindt, elke vrucht- en zaaddragende boom zal voor u tot voedsel gediend hebben. 30.En het groene gras als voedsel aan alles wat op aarde leeft, voor elke vogel in de lucht en alles wat over land kruipt, met een levende ziel,’ en dus is dat gebeurd. 31.En God heeft alles wat Hij gemaakt had overzien en zie, het is zeer goed. En er is een hecht verband verschenen, wat vergezeld is gegaan van een doorbraak, de zesde dag. (P)

Genesis 2.

1. En de hemelen, de aarde en heel haar legerschare zullen zijn afgerond (ovt). 2. Door God zullen de engelen (afgevaardigden) die Hij gemaakt had op de zevende dag zijn afgerond (ovt) en Hij zal op de zevende dag met alle engelen die Hij maakte uitgerust hebben. 3. God zelf heeft die zevende dag op zich gezegend en heeft deze als heilig beschouwd, omdat die rust gaf aan al Zijn engelen die God al schep pende gemaakt had om uitvoerend te zijn. (P)

De zachtmoedigen beërven de aarde.

© 2024 J.S.

Johannes zegt in het Grieks: ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Hij was in het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem tot stand gebracht, en zonder Hem is niet één ding tot stand gebracht dat tot stand gebracht is. In Hem was leven, en dit leven was het Licht van de mensen. En dit Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overschaduwd. Johannes 1:1-5